O Okręgu

 

Okręg Lubelski jest terenowym oddziałem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Łączy w sobie gromady zuchowe, drużyny harcerek i harcerzy, wędrowniczek i wędrowników, kręgi harcerstwa starszego z województwa lubelskiego. Okręg Lubelski liczy ok. 1900 członków oraz ok. 120 instruktorów i instruktorek (wolontariuszy).

 

Zgodnie § 5 Statutu ZHR celem Związku jest:

 1. wychowanie człowieka metodą harcerską:
  • w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,
  • do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego,
 2. upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich.

 

Do zakresu działania Okręgu Lubelskiego ZHR należy:

 • propagowanie idei harcerskiej,
 • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych ZHR z Okręgu Lubelskiego,
 • reprezentacja ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek organizacyjnych,
 • zarządzanie majątkiem Związku,
 • uzyskiwanie środków materialnych na rzecz Związku,
 • w razie możliwości wspieranie materialne jednostek Związku z danego okręgu,
 • wspieranie organizacyjne i merytoryczne bieżącej działalności jednostek Okręgu,
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży należących do jednostek Okręgu w czasie wakacji i ferii zimowych.

Regulamin Okręgu do pobrania