Lubelska Szkoła Instruktorek „Herbarium”

Skład Lubelskiej Szkoły instruktorek „Herbarium”:

Komendantka SI: hm. Maja Klocek HR

Członkinie SI:

hm. Agnieszkę Ćwieka HR

phm. Agata Kurdziel HR 

phm. Julia Sulej HR 

phm. Weronika Sopel HR

 
Kontakt :

Lubelska Szkoła Instruktorek „Herbarium” działa w ramach Lubelskiej Chorągwi Harcerek. Jest jednostką odpowiedzialną za kształcenie obecnych i przyszłych instruktorek.
Zgodnie z podziałem obowiązków w Chorągwi (aktualizacja wrzesień 2018) Si zajmuje się :

 • Wyznacza cele kształcenia dla Chorągwi na dany rok, oraz planuje długofalowo.  

 • Opiniuje plany pracy kursów instruktorskich i metodycznych (w porozumieniu z referentkami),

 • Uczy zasad przeprowadzanie wizytacji (na kursie phm/środrocznie – w zależności od potrzeby),

 • Odwiedza wszystkie kursy organizowane przez lubelską SI,

 • We współpracy z referentkami zapewnia kadry kursów,

 • Monitoruje i weryfikuje z hufcowymi na bieżąco zgłoszenia kandydatek na kursy,

 • Gromadzi i przechowuje dane o potencjalnych kandydatach na kursantki (kursy wszystkich poziomów),

 • Koordynuje pracę wszystkich kursów, odpowiada za kształcenie od poziomu metodycznego,

 • Si przekazuje informację o dostępnych kursach w innych chorągwiach, wydaje zgody i dokonuje zgłoszeń kursantek na każdy kurs poza macierzystą chorągwią,

 • Zbiera i przekazuje do odpowiednich ciał w chorągwi oraz kursantek opinie kursowe, w sytuacji, kiedy nie zostanie ona przekazana bezpośrednio zainteresowanym,

 • Zgłasza oraz weryfikuje nadawanie odznaki kadry,

Lubelska Szkoła Instruktorek „Herbarium” prowadzi coroczne szkolenia w zakresie kursów:

 • Kurs Metodyki Harcerek “Dąbrowa”,

 • Kurs Metodyki Zuchowej “Rozarium”,

 • Kurs Przewodniczek “Łąka”

 • Kurs Podharcmistrzyń “Matecznik”,

Odbywają się one zarówno śródrocznie jak i w trybie wakacyjnym, w zależności od potrzeb. Zespół Si pracuje nad polem do rozwoju instruktorek, poszerzała swój zakres działań do organizacji KKK, warsztatów, oraz innych aktywności wspomagających kształcenie w Chorągwi.